Културна загатка, Струмица - Гоце Делчев

Информатор

Содржина
Соработка
За проектот

Прекуграничниот регион Гоце Делчев – Струмица ги опфаќа општините: Струмица, Вељуса, Водоча, Баница, Василево, Банско, Габрово, Колешино, Мокрино, Моноспитово, Смоларе, Доброшинци, Ново Село од македонска страна, а општините Гоце Делчев, Г†рмен, Сатовча и Хаджидимово од бугарска страна .

Тоа е редок и автентичен регион што го зачувал и одржал во живот комплексот на сите компоненти на културата: ретката архитектура во историските и архитектонски села – резервати, древните градови и тврдини, восхитувачките цркви и споменици, живите традиции и посебните обичаи – секое село има свои национални обичаи различни од другите и локални фестивали и прослави, ракотворбите, фолклорните групи и природата која го одзема здивот, изобилството на шуми, реки и извори на минерална вода. Овој регион има долга културна, социјална и економска историја и нуди ретка зачувана околина според стандардите на ЕУ со висок потенцијал за туристичко стопанисување. Проектот има за цел да го искористи богатото културно наследство во прекуграничниот регион Струмица – Гоце Делчев и да поттикне одржлив развој на туризмот преку интересни туристички производи и активен маркетинг.