Културна загатка, Струмица - Гоце Делчев

Информатор

Напомена

Оваа веб страница е изготвена со помош на Европската Унија

Содржината на оваа веб страница е единствена одговорност на "Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Регионален центар Струмица" и на никаков начин не ги рефлектира гледиштата на Европската Унија

Соработка
Контакт
Фондација за развој на мали и средни претпријатија - Регионален центар Струмица
ул. 11 Октомври бб, 2400 Струмица
+38934349320
www.rcsr.org.mk